Nahrávám...

Nákupní řád

FK Jinočany » Mužstva » Nákupní řád

 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zentai-cz.czPodmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze (bližší informace v sekci KONTAKT), a kupujícího.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

 2. Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

  Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 3. Uzavření smlouvy

  Prodávající obdrží od kupujícího návrh smlouvy (objednávku), kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Potvrzením objednávky je smlouva uzavřena.

  Smlouva se uzavírá v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna archivace a reprodukce kupujícím.

  Na žádost kupujícího mu bude za manipulační poplatek 100,- Kč kopie smlouvy (objednávka a potvrzení) zaslána poštou, pro případ, že kupující požaduje fyzické vyhotovení smlouvy. Jako doklad o uzavřené smlouvě jinak slouží odeslaná objednávka a její následné potvrzení ze strany prodávajícího, případně další relevantní dokumenty svědčící o uzavření smlouvy (faktura apod.)

 4. Původ zboží

  Veškeré zboží, nabízené na našich stránká je vyrobeno – ušito v zemi mimo Evropskou unii, v Hongkongu. Veškeré zboží je první jakosti s dvojí výstupní kontrolou. Naše firma nabízí svým zákazníkům pouze zboží ve 100% kvalitě. Důležité upozornění: Barevné provedení produktů na našem e-shopu, je ovlivněno nastavením Vašeho monitoru. ! Může být nepatrně odlišné od realného vzhledu !

 5. Informace o zboží

  Veškeré údaje a obrázky zboží, prezentované na našich stránká jsou převzaty z prezentací dodavatelů zboží. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po celou dobu platnosti nabídky. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkácdy závazné pouze do této míry.

  Pokud si chcete nějakou informaci o zboží potvrdit, nebo upřesnit, můžete nám zavo My Vám informace poskytneme, případně zjistíme podrobnosti k danému výrobku, abyste mohli získat aktuální a přesné informace. V žádném případě se tak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat o vlastnostech nabízeného zboží.

 6. Záruka zboží

  Na veškeré zboží nabízené na našich stránkách se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

  V souladu s § 620 odst. 3 občanského zákoníku, slouží jako podklad pro uznání záruky stejně, jako v zemích EU pořizovací doklad – faktura. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

 7. Reklamace zboží